Rusya Federasyonundaki Yabancı Vatandaşların Hukuki Durumlarına Dair Rusya Federasyonu Federal Kanunu

Sorularınız ve Detaylı Bilgi İçin Whatsapp Numaralarımız: 05336005391 | 05336005388

Acentemize Yapacağınız Vize ve Uçak Bileti Ödemelerinizi Kredi Kartı ile de Yapabilirsiniz.

Rusya Devlet Başkanın son imzaladığı yabancılar hakkındaki kanun ; Rusya’daki yabancı vatandaşların hukuki statüsüne ilişkin kanun değiştirildi.

Devlet Başkanı, “Rusya Federasyonu’ndaki Yabancı Vatandaşların Hukuki Statüsüne İlişkin Federal Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair” Federal Kanun’u imzaladı. 10 Temmuz 2023 14:50

Federal Kanun 22 Haziran 2023 tarihinde Devlet Duması tarafından kabul edilmiş ve 5 Temmuz 2023 tarihinde Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştır.

Devlet Hukuk Departmanının Referansı

Federal Kanun, Rusya Federasyonu’nda en az iki yıldır bu sıfatla çalışan yüksek nitelikli bir uzmana ve aile üyelerine, “Rusya Federasyonu’ndaki Yabancı Vatandaşların Hukuki Statüsü Hakkında” Federal Kanun’un 13. 2. Maddesi uyarınca alınmış bir oturma izni kapsamında ikamet etmeleri koşuluyla, geçerlilik sınırlaması olmaksızın oturma izni verilmesini öngörmektedir.

Federal Yasaya göre, Rusya Federasyonu Hükümeti, Rusya Federasyonu’nda yatırım yapmış olan yabancı bir vatandaşın, geçici oturma izni almaksızın Rusya Federasyonu’nda oturma izni verilmesi kriterlerine uygunluğunu değerlendirmeye yetkili federal yürütme organını belirler.

Yüksek nitelikli bir uzman ve aile üyelerinin, doktor reçetesi olmaksızın narkotik ilaçlar veya psikotropik maddeler ya da yeni potansiyel olarak tehlikeli psikoaktif maddeler kullanmaları, başkaları için tehlike oluşturan ve Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından yetkilendirilen federal yürütme makamı tarafından onaylanan listede belirtilen bulaşıcı hastalıkların varlığı veya yokluğu konusunda tıbbi muayeneden geçme prosedürüne ilişkin hükümlere açıklık getirir

“Rusya Federasyonu’ndaki Yabancı Vatandaşların Hukuki Statüsü Hakkında” Federal Kanun’un 13. 2. maddesinin 1. paragrafında belirtilenler dışındaki yüksek nitelikli uzmanlar için maaş, üç aylık dönem başına 750 bin rubleden az olmamak üzere belirlenmiştir.

Özel bir askeri operasyon sırasında, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinde veya askeri oluşumlarda bir yıllık bir süre için askerlik hizmeti sözleşmesi imzalamış olan yabancı bir vatandaşa ve aile üyelerine, böyle bir yabancı vatandaşın ölümü durumunda da dahil olmak üzere, geçici oturma izni almadan oturma izni verilir. Ayrıca, bu tür bir yabancı vatandaşın “Askerlik Görevi ve Askerlik Hizmeti Hakkında” Federal Kanun’da öngörülen gerekçelerle askerlik hizmetinden erken çıkarılması durumunda, kendisine ve aile üyelerine ikamet izni verilmeyecek ve daha önce verilen ikamet izni iptal edilecektir. Federal Kanun ayrıca, içişleri alanındaki federal yürütme makamının bölgesel organını, bu tür yabancı vatandaşların askerlik hizmetinden erken çıkarılmasıyla ilgili gerçekler hakkında bilgilendirme prosedürünü de belirler.

Federal Yasa, patenti alan yabancı bir vatandaşın çalışma faaliyetinde bulunduğuna dair patenti veren federal yürütme makamının bölgesel organına bildirimde bulunma prosedürünü belirler.

Federal yasa, yabancı bir vatandaşın öğrenim gördüğü bir eğitim veya bilim kuruluşunun, yabancı bir vatandaşa akademik izin verilmesini veya yabancı vatandaşın öğreniminin tamamlanmasını veya erken sona ermesini, kendisine akademik izin veren idari işlemin düzenlendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde, içişleri alanındaki federal yürütme makamının bölgesel organına ve Rusya Federasyonu’nun kurucu bir biriminin yürütme makamına bildirme yükümlülüğünü öngörmektedir.

http://www.kremlin.ru/acts/news/71645 — Yeniceri Osmanli ile birlikte ВДНХ / VDNKh’da.


25 Temmuz 2002  | № 115-FZ

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL KANUNU

21 Haziran 2002 tarihinde Devlet Duması tarafından Kabul edilmiştir , 10 Temmuz 2002 tarihinde Federasyon Kurulu tarafından Onanmıştır

(30.06.2003 tarih ve 86-FZ sayılı,

11.11.2003 tarih ve 141-FZ sayılı, 22.08.2004 tarih ve 122-FZ sayılı,

02.11.2004 tarih ve 127-FZ sayılı Federal Kanun yazılarından)

Bölüm I  GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- İşbu Federal Kanun’un Düzenlenme Konusu

İşbu Federal Kanun Rusya Federasyonu’ndaki yabancı vatandaşların hukuki durumlarını belirler; ayrıca yabancı vatandaşların Rusya Federasyonu’nda bulunmaları (kalmaları) ve Rusya Federasyonu hudutları dahilinde gerçekleştirdikleri çalışma, iş ve diğer bir takım faaliyetleri dolayısıyla devlet organlarıyla, yerel yönetim makamlarıyla ve bu organlarda çalışan resmi şahıslarla kurdukları ilişkileri düzenler.

Madde 2 – Genel Tanımlar

 1. İşbu Federal Kanun’da aşağıdaki genel tanımlar kullanılmaktadır:

            Yabancı vatandaş; Rusya Federasyonu vatandaşı olmayan ama yabancı bir devletin vatandaşı olduğunu (uyrukluğunu) kanıtlayan bir belgesi olan gerçek kişidir.

Tabiiyetsiz şahıs; Rusya Federasyonu vatandaşı olmayan ve yabancı bir devletin vatandaşı olduğunu (uyrukluğunu) kanıtlayan bir belgesi olmayan gerçek kişidir.

Rusya Federasyonu’na giriş davetiyesi; yabancı vatandaşa vize verilmesi için gerekli olan belgedir. Aynı zamanda Rusya Federasyonu’nun Federal Kanunu’nda veya uluslararası anlaşmalarında öngörülen durumlarda Rusya Federasyonu’na vize almaya gerek kalmadan giriş yapmak için gerekli olan belgedir.

Seyahat belgesi; Rusya Federasyonu’na gelen yabancı vatandaş hakkında bilgiler içeren ve aynı zamanda Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunan vatandaşı bu süre zarfında kontrol etmeye yarayan bir belgedir.

Geçici oturma izni; yabancı vatandaşın veya tabiiyetsiz şahsın ikamet ilmühaberi alıncaya kadar Rusya Federasyonu’nda kalma hakkına sahip olduğunu gösterir ve yabancı vatandaşın veya tabiiyetsiz şahsın kimlik belgesine not düşülerek hazırlanır. Kimlik belgesi olmayan tabiiyetsiz şahsın geçici oturma izni Rusya Federasyonu tarafından kendisine verilen yasal belgeden ibarettir.

İkamet ilmühaberi; yabancı vatandaşa veya tabiiyetsiz şahsa Rusya Federasyonu’nda sürekli kalma hakkı ve aynı şekilde Rusya Federasyonu’na serbest giriş-çıkış hakkı olduğuna dair verilen belgedir. Tabiiyetsiz şahsa verilen ikamet ilmühaberi aynı zamanda o kişinin kimlik belgesi niteliğindedir.

Rusya Federasyonu’nda kanuni olarak bulunan yabancı vatandaş; muteber ikamet ilmühaberi, geçici otuma izni veya vizesi olan ya da Rusya Federasyonu’nda bulunma (kalma) hakkı olduğunu gösteren, Rusya Federasyonu’nun Federal Kanunu’nda veya uluslararası anlaşmalarında öngörülen diğer bir takım belgelere sahip olan kişidir.

Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunan yabancı vatandaş; Rusya Federasyonu’na vize alarak ya da vize almaya gerek kalmadan gelen ve ikamet ilmühaberi veya geçici oturma izni olmayan kişidir.

Rusya Federasyonu’nda geçici olarak kalan yabancı vatandaş; geçici oturma izni alan kişidir.

Rusya Federasyonu’nda sürekli olarak kalan yabancı vatandaş; ikamet ilmühaberi alan kişidir.

Yabancı vatandaşın iş faaliyeti; yabancı vatandaşın, iş yapma (hizmet verme) hakkı tanıyan sivil hukuk anlaşmasına veya iş sözleşmesine dayanarak Rusya Federasyonu’nda yaptığı iştir.

Yabancı işçi; Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunan ve kanunla belirlenen şekilde çalışan yabancı vatandaştır.

İş adamı sıfatıyla kayıtlı olan yabancı vatandaş; tüzel kişiliği olmadan faaliyette bulunan ve Rusya Federasyonu’nda iş adamı sıfatıyla kayıtlı olan yabancı vatandaştır.

Çalışma izni; yabancı işçinin Rusya Federasyonu hudutları dahilinde geçici olarak çalışma hakkına sahip olduğunu gösteren ya da Rusya Federasyonu’nda iş adamı sıfatıyla kayıtlı olan yabancı vatandaşın faaliyet gösterme hakkına sahip olduğunu belirten belgedir.

Sınır dışı etmek; yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda bulunmasını (kalmasını) sağlayan yasal gerekçelerin ortadan kalkması ya da bu hakkını yasal olarak kaybetmesi durumunda Rusya Federasyonu’ndan zorunlu olarak gönderilme halidir.

 1. Tabiiyetsiz şahıslar için Federal Kanun’la belirlenen ve yabancı vatandaşlar için koyulan kurallardan farklılıklar gösteren özel kurallar dışındaki durumlarda, işbu Federal Kanun’da “tabiiyetsiz şahıs”, “yabancı vatandaş” adı altında anılır.

Madde 3 – Rusya Federasyonu’ndaki Yabancı Vatandaşların Hukuki Durumlarına Dair Mevzuat

Rusya Federasyonu’ndaki yabancı vatandaşların hukuki durumlarına dair mevzuat, Rusya Federasyonu Anayasası’na dayanır ve işbu Federal Kanun’la diğer bazı Federal Kanunlar’dan oluşur. Bununla beraber; Rusya Federasyonu’ndaki yabancı vatandaşların hukuki durumları Rusya Federasyonu’nun uluslararası anlaşmaları tarafından belirlenir.

Madde 4 – Rusya Federasyonu’ndaki Yabancı Vatandaşların Genel Hukuki Durumları

Rusya Federasyonu’ndaki yabancı vatandaşlar, Federal Kanun’da öngörülen durumların dışında, Rusya Federasyonu vatandaşlarıyla eşit hak ve sorumluluklara sahiptirler.

Madde 5 – Yabancı Vatandaşların Rusya Federasyonu’nda Geçici Olarak Bulunmaları

 1. Yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunma süresi kendisine verilen vizenin geçerlik süresiyle eştir.

Rusya Federasyonu’na vize almaya gerek kalmadan gelmiş olan yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda geçici olarak kalma süresi, işbu Federal Kanun’da öngörülen durumların dışında, doksan günden fazla olamaz.

 1. Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunan yabancı vatandaş, belirtilen süre dolduğu vakit süre uzatma izni ya da geçici oturma izni almamışsa; işbu Federal Kanun’la saptanan süresi veya vize geçerlik süresi bittiğinde Rusya Federasyonu’ndan ayrılmak zorundadır.
 2. Rusya Federasyonu’na girmesine izin veren hal ve şartların ortadan kalkması halinde veya koşulların değişmesi durumunda yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunma süresi gerektiği gibi uzatılabilir veya kısaltılabilir.
 3. Yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunma süresinin uzatılması ya da kısaltılması hususundaki kararlar; dışişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı veya işbu organa bağlı yetkili yerel makamlar tarafından alınır.
 4. Rusya Federasyonu’na vize almaya gerek kalmadan gelen ve işbu Federal Kanun’un gereklerine uyarak iş yapma (hizmet verme) hakkı tanıyan sivil hukuk anlaşmasını ya da iş sözleşmesini akdeden yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunma süresi, yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’na ilk giriş tarihinden itibaren bir yılı aşmamak şartıyla, akdedilen sözleşmenin geçerlik süresince devam eder. İlgili karar içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makam tarafından alınır ve seyahat belgesine bununla ilgili bir not düşülür.
 5. Rusya Federasyonu’na gelen ve sözleşme usulü askeri hizmete başlayan yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunma süresi; Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenen şekilde ayarlanır.

(6. fıkra, 11.11.2003 tarih ve 141-FZ sayılı Federal Kanun tarafından koyulmuştur.)

Madde 6 – Yabancı Vatandaşların Rusya Federasyonu’nda Geçici Olarak Kalması

 1. Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenen kota dahilinde yabancı vatandaşa geçici oturma izni verilebilir. Geçici oturma izninin geçerlik süresi üç yıldır.
 2. Yabancı vatandaşlara geçici oturma izni verme hususundaki kota; Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerdeki demografik durum ve işbu birimlerin yabancı vatandaşların yerleştirilmesi için sahip olduğu olanaklar da göz önünde bulundurularak Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerin yürütme organlarının önergelerine göre Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından her yıl belirlenir.
 3. Bazı durumlarda Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenen kota hesaba katılmaksızın yabancı vatandaşa geçici oturma izni verilebilir. Bu durumlar şunlardır:

1) Yabancı vatandaşın Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti hudutları dahilinde doğmuş olması ve eskiden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği vatandaşı olması veya Rusya Federasyonu sınırları içerisinde doğmuş olması,

2) Yabancı vatandaşın çalışamaz durumda olması ve Rusya Federasyonu vatandaşlığına sahip, çalışabilir durumda bir oğlunun veya kızının olması,

3) Yabancı vatandaşın anne ya da babasından birinin çalışamaz durumda bir Rusya Federasyonu vatandaşı olması,

4) Yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda ikamet eden bir Rusya Federasyonu vatandaşı ile evli olması,

5) Yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’na Rusya Federasyonu Hükümeti’nin kanunla tespit etmiş olduğu ölçülerde yatırım yapmış olması,

6) Yabancı vatandaşın askeri hizmete alınmış olması (askeri hizmeti süresince geçici oturma izni verilir), (6. fıkra gereği 11.11.2003 tarih ve 141-FZ sayılı Federal Kanun tarafından koyulmuştur.)

7) Federal Kanun’da öngörülen diğer bazı haller.

 1. İçişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı olan yetkili yerel makam, Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunmakta olan yabancı vatandaşın bahsi geçen makama verdiği dilekçe gereğince veyahut yabancı vatandaşın vatandaşı olduğu ülkenin Rusya Federasyonu’ndaki Konsolosluk Şubesi’ne ya da Diplomatik Temsilcilik’ine vermiş olduğu dilekçeye göre işbu vatandaşa altı aylık geçici oturma izni verir ya da vermez.
 2. İçişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı olan yetkili yerel makam, yabancı vatandaşın geçici oturma izninin verilmesi için yazmış olduğu dilekçeyi incelerken istihbarat teşkilatlarından, mahkemelerden, vergi dairelerinden, sosyal yardım kuruluşlarından, sağlık kuruluşlarından, göç bürolarından ve ilgili diğer mercilerden bilgi talebinde bulunur. İşbu makamlar bilgi talebinin ellerine geçtiği tarihten itibaren iki ay içerisinde yabancı vatandaşa geçici oturma izni verilmesine engel teşkil eden hal ve şartların bulunup bulunmadığına dair bilgi verir.
 3. Eğer yabancı vatandaşın geçici oturma izni talebi reddedilirse önceki dilekçesinin reddedildiği tarihten bir yıl sonra (bu süreden daha önce olmamak şartıyla) bir kez daha aynı şekilde dilekçe verme hakkı vardır.
 4. Geçici oturma izni aşağıdaki bilgileri içerir: Soyadı, adı (Kiril ve Latin harfleriyle yazılmış), doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, uyruğu, izin verme kararının kabul ediliş tarihi ve numarası, iznin geçerlik süresi, izni veren Yürütme Organı’nın adı.
 5. Geçici oturma izninin verilme usulü ve işbu iznin dilekçesiyle beraber sunulan belgelerin listesi Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından tasdik edilir.

Madde 7 – Geçici Oturma İzninin Red veya İptal Edilmesinin Sebepleri

Eğer yabancı vatandaş;

1) Rusya Federasyonu’nun Anayasal Düzeni’nin esaslarını cebren değiştirme yanlısıysa; diğer bir takım hareketlerle Rusya Federasyonu’nun ya da Rusya Federasyonu vatandaşlarının güvenliği konusunda tehdit unsuru oluşturuyorsa,

2) Terör (müfrit) eylemleri planlıyor, finanse ediyorsa; bu türden eylemlerin yapılmasına yardım ediyor veya yapıyorsa; bunlara eşdeğer diğer bir takım hareketlerle terör (müfrit) faaliyetlerini destekliyorsa,

3) Geçici oturma izni almak üzere dilekçe verdiği tarihten itibaren beş yıl öncesine kadar idari ceza olarak Rusya Federasyonu hudutları dışına atıldıysa ya da sınır dışı edildiyse,

4) Sahte ya da düzme belgeler sunduysa ya da kendi hakkında bile bile yalan beyanda bulunduysa,

5) Yürürlüğe girmiş bulunan mahkeme kararınca ağır ya da çok ağır suç işlemekten veya tekrarının tehlikeli olduğu kabul edilen bir suçu işlemekten dolayı hüküm giymişse,

6) Rusya Fedrasyonu hudutları dahilinde ağır ya da çok ağır suç işlemekten veya Rusya Federasyonu hudutları dışında Federal Kanun gereğince ağır veya çok ağır olduğu kabul edilen bir suçtan dolayı vuku bulan mahkumiyeti kaldırılmamışsa ya da bitmemişse,

7) Yabancı vatandaşların Rusya Federasyonu’nda bulunması (kalması) için sağlanmış olan düzenle ilgili olan Rusya Federasyonu yasalarını ihlal etmekten dolayı bir yıl içerisinde birkaç kez (iki veya daha fazla) idari sorumlu adledilmişse,

8) Çalışamaz durumda olması haricindeki durumlarda, devlet yardımına ihtiyaç duymadan asgari geçim seviyesi dahilinde kendinin ve aile fertlerinin Rusya Federasyonu’ndaki geçimini sağlayacak olanaklara sahip olduğunu belgeleyemezse,

9) Giriş yaptığı tarihten itibaren üç yıl sonra Rusya Federasyonu’nda, Rusya Federasyonu Mevzuatı’nda öngörülen esaslara istinaden oturacak bir evi yoksa,

10) Rusya Federasyonu’ndan çıkıp sürekli yaşamak üzere başka bir devlete gittiyse,

11) Rusya Federasyonu hudutları dışında altı aydan fazla kalırsa,

12) Geçici oturma izni almak için geçerli neden sayılması dolayısıyla Rusya Federasyonu vatandaşıyla evlendiyse ve işbu evlilik mahkeme tarafından geçersiz kabul edilmişse,

13) Aşırı derecede narkotik kullanıyorsa veya bağışıklık sistemini bozan virüsün yol açtığı (HIV virüsünün) bir hastalığının (AIDS) bulunmadığınI gösteren sağlık belgesi yoksa ya da etrafındakiler için tehlike arzeden enfeksiyon hastalıklarından birine sahipse (Bu hastalıkların listesi ve yabancı vatandaşta bulunulup bulunmadığına dair yapılan testlerin onaylanma usulü; Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından tasdik edilir);

İşbu yabancı vatandaşa geçici oturma izni verilmez; önceden verilmiş olan izin de iptal edilir.

Madde 8 – Yabancı Vatandaşların Rusya Federasyonu’nda Sürekli Olarak Kalmaları

 1. Geçici oturma izninin geçerlik süresi içinde, haklı sebepler mevcut olduğu takdirde yabancı vatandaşa dilekçesine istinaden ikamet ilmühaberi verilebilir. Yabancı vatandaş ikamet ilmühaberinin verilmesine dair yazmış olduğu dilekçeyi geçici oturma izninin geçerlik süresinin bitmesine altı ay kala (daha geç olmamak şartıyla) içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı olan yetkili yerel makama verir.
 2. Yabancı vatandaş ikamet ilmühaberini alana kadar geçici oturma iznine istinaden en az bir yıl Rusya Federasyonu’nda yaşamak zorundadır.
 3. İkamet ilmühaberi yabancı vatandaşa beş yıllığına verilir. İkamet ilmühaberinin geçerlik süresi bitince, işbu süre yabancı vatandaşın dilekçesine göre beş yıl daha uzatılabilir. Uzatmalar sınırsızdır.
 4. İkamet ilmühaberi yasal belge niteliğinde düzenlenir ve aşağıdaki bilgileri içerir: Soyadı, adı (Kiril ve Latin harfleriyle yazılmış), doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, uyruğu, ikamet ilmühaberini veren Yürütme Organı’nın adı.
 5. İkamet ilmühaberinin verilme usulü ve ikamet ilmühaberinin verilmesine dair yazılan dilekçeyle beraber sunulan belgelerin listesi, ayrıca ikamet ilmühaberinin yenilenmesi usulü Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından tasdik edilir.

Madde 9 – İkamet İlmühaberinin Red veya İptal Edilmesinin Sebepleri

Eğer yabancı vatandaş;

1) Rusya Federasyonu’nun Anayasal Düzeni’nin esaslarını cebren değiştirme yanlısıysa; diğer bir takım hareketlerle Rusya Federasyonu’nun ya da Rusya Federasyonu vatandaşlarının güvenliği konusunda tehdit unsuru oluşturuyorsa,

2) Terör (müfrit) eylemleri planlıyor, finanse ediyorsa; bu türden eylemlerin yapılmasına yardım ediyor veya yapıyorsa; bunlara eşdeğer diğer bir takım hareketlerle terör (müfrit) faaliyetlerini destekliyorsa,

3) Geçici oturma izni almak üzere dilekçe verdiği tarihten itibaren beş yıl öncesine kadar idari ceza olarak Rusya Federasyonu hudutları dışına atıldıysa ya da sınır dışı edildiyse,

4) Sahte ya da düzme belgeler sunduysa ya da kendi hakkında bile bile yalan beyanda bulunduysa,

5) Yürürlüğe girmiş bulunan mahkeme kararınca ağır ya da çok ağır suç işlemekten veya tekrarının tehlikeli olduğu kabul edilen bir suçu işlemekten dolayı hüküm giymişse,

6) Rusya Federasyonu hudutları dahilinde ağır ya da çok ağır suç işlemekten veya Rusya Federasyonu hudutları dışında Federal Kanun gereğince ağır veya çok ağır olduğu kabul edilen bir suçtan dolayı vuku bulan mahkumiyeti kaldırılmamışsa ya da bitmemişse,

7) Yabancı vatandaşların Rusya Federasyonu’nda bulunması (kalması) için sağlanmış olan düzenle ilgili olan Rusya Federasyonu yasalarını ihlal etmekten dolayı bir yıl içerisinde birkaç kez (iki veya daha fazla) idari sorumlu adledilmişse,

8) Çalışamaz durumda olması haricindeki durumlarda, devlet yardımına ihtiyaç duymadan asgari geçim seviyesi dahilinde kendinin ve aile fertlerinin Rusya Federasyonu’ndaki geçimini sağlayacak olanaklara sahip olduğunu belgeleyemezse,

9) Giriş yaptığı tarihten itibaren üç yıl sonra Rusya Federasyonu’nda, Rusya Federasyonu Mevzuatı’nda öngörülen esaslara istinaden oturacak bir evi yoksa,

10) Rusya Federasyonu’ndan çıkıp sürekli yaşamak üzere başka bir devlete gittiyse,

11) Rusya Federasyonu hudutları dışında altı aydan fazla kalırsa,

12) Geçici oturma izni almak için geçerli neden sayılması dolayısıyla Rusya Federasyonu vatandaşıyla evlendiyse ve işbu evlilik mahkeme tarafından geçersiz kabul edilmişse,

13) Aşırı derecede narkotik kullanıyorsa veya bağışıklık sistemini bozan virüsün yol açtığı (HIV virüsünün) bir hastalığının (AIDS) bulunmadığınI gösteren sağlık belgesi yoksa ya da etrafındakiler için tehlike arzeden enfeksiyon hastalıklarından birine sahipse (Bu hastalıkların listesi ve yabancı vatandaşta bulunulup bulunmadığına dair yapılan testlerin onaylanma usulü; Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından tasdik edilir);

İşbu yabancı vatandaşa ikamet ilmühaberi verilmez; önceden verilmişse de iptal edilir.

Madde 10 – Rusya Federasyonu’ndaki Yabancı Vatandaşın Kimlik Belgesi

 1. Rusya Federasyonu’ndaki yabancı vatandaşın kimlik belgesi; yabancı vatandaşın pasaportu veya Rusya Federasyonu’nun uluslararası anlaşmaları gereğince yabancı vatandaşın kimlik belgesi olarak kabul edilen belge ya da Federal Kanun’la belirlenen diğer bir belgedir.
 2. Aşağıdaki belgeler; Rusya Federasyonu’nda bulunan tabiiyetsiz şahsın kimlik belgeleri sayılmaktadır:

1) Yabancı devlet tarafından verilen ve Rusya Federasyonu’nun uluslararası anlaşmaları gereğince tabiiyetsiz şahsın kimlik belgesi olarak kabul edilen belge,

2) Geçici oturma izni,

3) İkamet ilmühaberi,

4) Rusya Federasyonu’nun uluslararası anlaşmaları gereğince tabiiyetsiz şahsın kimlik belgesi olarak kabul edilen ya da Federal Kanun’da öngörülen diğer belgelerdir.

Madde 11 – Yabancı Vatandaşların Rusya Federasyonu Hudutları Dahilinde Gerçekleştirdikleri Seyahatler

 1. Yabancı vatandaşlar, Federal Kanun gereğince özel izinle girilebilen sahalar, kuruluşlar ve makamların dışında, işbu Federal Kanun uyarınca düzenlenen veya kendilerine verilen belgelere dayanarak Rusya Federasyonu hudutları dahilinde özel ya da iş amaçlı seyahat hürriyeti hakkına sahiptirler.

Yabancı vatandaşların özel izinle girilebildikleri sahalar, kuruluşlar ve makamların listesi Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenir.

 1. Geçici olarak Rusya Federasyonu’nda kalan yabancı vatandaş, topraklarında geçici oturma izninin verildiği Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerin sınırları içerisinde ikamet yerini dilediği gibi değiştirme hakkına veya Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerin belirtilen sınırlarının dışında ikamet yeri seçme hakkına sahip değildir.
 2. Yabancı devletlerin Rusya Federasyonu’ndaki Diplomatik Temsilcilikleri’nde, Konsolosluk Şubeleri’nde, uluslararası kuruluşlarda çalışan yabancı vatandaşlara ve itimatname verilmiş olan Rusya Federasyonu’ndaki yabancı gazetecilere işbu maddenin birinci fıkrasında öngörülen sınırlamalar dışında, mütekabiliyet esası üzerine Rusya Federasyonu hudutları dahilinde seyahat hürriyeti hakkı verilir.

Madde 12 – Yabancı Vatandaşların Seçme Hakkı

 1. Rusya Federasyonu’ndaki yabancı vatandaşlar; devlet yönetimine bağlı Federal Organları, Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerin devlet yönetimine bağlı organlarını seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler. Aynı şekilde Rusya Federasyonu referandumuna ve Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerin referandumlarına katılma hakkına da sahip değildirler.
 2. Rusya Federasyonu’nda sürekli olarak kalan yabancı vatandaşlar Federal Kanun’da öngörülen şekil ve hallerde yerel yönetimleri seçme ve seçilme hakkına sahip olmakla birlikte yerel referandumlara katılma hakkına da sahiptirler.

Madde 13 – Yabancı Vatandaşların İş Faaliyetlerine Katılma Koşulları

 1. Yabancı vatandaşlar çalışma kabiliyetlerini özgürce kullanma hakkından, iş türü ve meslek seçimi haklarından; aynı şekilde Federal Kanun’da öngörülen sınırlamaları göz önünde bulundurarak mal ve varlıklarını ve yeteneklerini iş faaliyetlerinde ve kanunla yasaklanmamış olan başka ekonomik faaliyetlerde özgürce kullanma hakkından yararlanırlar.
 2. Kanunla belirlenen şekilde yabancı işçileri işe alma ve iş gücünden faydalanma iznine sahip olan ve yabancı işçilerle akdettiği iş sözleşmelerine dayanarak onların iş gücünden istifade eden gerçek ya da tüzel kişi, işbu Federal Kanun gereğince işveren sayılır. İş adamı sıfatıyla kayıtlı olan yabancı vatandaş işveren olarak da adlandırılabilir.
 3. Kanunla belirlenen şekilde yabancı işçileri işe alma ve iş gücünden faydalanma iznine sahip olan ve yabancı işçilerle akdettiği iş yapma (hizmet verme) hakkı tanıyan sivil hukuk anlaşmalarına dayanarak onların iş gücünden istifade eden gerçek ya da tüzel kişi; işbu Federal Kanun gereğince müşteri (hizmet alıcısı) sayılır. İş adamı sıfatıyla kayıtlı olan yabancı vatandaş müşteri (hizmet alıcısı) olarak da adlandırılabilir.
 4. İşveren ve müşteri; ancak ve ancak yabancı vatandaşları işe alma ve işgücünden faydalanma izninin olması halinde yabancı vatandaşları işe alma ve işgüçlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

Yabancı vatandaş ancak ve ancak çalışma izni almışsa çalışma faaliyetini gerçekleştirebilir. Belirtilen prosedür aşağıda belirtilen durumlardaki yabancı vatandaşlara uygulanmaz:

1)Yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda sürekli kalıyor olması,

2)Yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda geçici bir süre için kalıyor olması,

3)Yabancı vatandaşın yabancı devletlerin Rusya Federasyonu’ndaki Diplomatik Temsilcilikleri’nde, Konsolosluk Şubeleri’nde veya uluslararası kuruluşlarda çalışıyor olması ya da işbu kuruluşlardaki resmi görevlilerin evlerinde özel hizmetli olarak çalışıyor olması,

4) Yabancı vatandaşın, montaj işi yapan (ana montaj), servis ve garanti hizmeti veren ve de Rusya Federasyonu’na verilen teknik malzemenin garanti sonrası tamirini yapan yabancı tüzel kişilerin (üreticilerin veya üstencilerin)  çalışanı olması,

5) Yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda itimatname verilmiş gazetecilerden olması,

6) Yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda mesleki eğitim veren öğretim kurumlarında öğrenim görüyor olması ve tatil süresince bir işte çalışıyor (hizmet veriyor) olması,

7) Yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda mesleki eğitim veren öğretim kurumlarında öğrenim görüyor olması ve derslerinden arta kalan zamanlarda öğrenim gördüğü öğretim kurumunda yardımcı eğitim personeli olarak çalışıyor olması,

8) Yabancı vatandaşın, Rusya Federasyonu’nda dini eğitim veren meslek kurumlarında (ruhani eğitim kurumlarında) öğretmenlik yapmak üzere gelen kişilerden değil; Rusya Federasyonu’na öğretim kurumlarında ders vermesi için davet edilen öğretmenlerden biri olması,

 1. Rusya Federasyonu’nda geçici olarak kalan yabancı vatandaşın, kendisine geçici oturma izninin verildiği Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerin sınırları dışında çalışma faaliyeti göstermeye hakkı yoktur.

Madde 14 – Yabancı Vatandaşların Devlet ya da Belediye Hizmetlerinde Çalışmaları ve Diğer Tip Faaliyetlerde Bulunmaları

 1. Yabancı vatandaş aşağıda belirtilen haklardan istifade edemez:
 • Belediye kademelerinde çalışmak,

(11.11.2003 tarih ve 141-FZ sayılı Federal Kanun yazısından)

Yabancı vatandaşların devlet kademelerinde çalışmaları Federal Kanun’la belirlenir.

(İşbu paragraf başı cümlesi, 11.11.2003 tarih ve 141-FZ sayılı Federal Kanun tarafından koyulmuştur.)

2) Rusya Federasyonu’nun Deniz Ticaret Kanunu’nda öngörülen sınırlamaları gereğince Rusya Federasyonu bayrağı altında seyir yapan geminin mürettebat kadrosunda çalışmak,

3) Rusya Federasyonu’na ait askeri gemilerin ya da ticari kaygı güdülmeksizin işletilmekte olan diğer gemilerin mürettebatında çalışmak; aynı şekilde devlet havacılığına ya da deneysel havacılığa ait uçuş kadrosunda çalışmak,

4) Sivil havacılığa ait uçakların kaptanı olmak,

5) Rusya Federasyonu’nun güvenliğini sağlayan teşkilatlarda ve makamlarda işe alınmak (Bu teşkilatların ve makamların listesi Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenir),

6) Federal Kanun’un yabancı vatandaşlara izin vermediği diğer bazı işleri veya faaliyetleri gerçekleştirmek.

 1. Yabancı vatandaşların, hisse ve paylarının yüzde ellisinden fazlasının Rusya Federasyonu’na ait olduğu şirketlerde, yönetici göreviyle çalışmaları usulü Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından tespit edilir.

Madde 15 – Yabancı Vatandaşların Askeri Hizmete Alınma Şartları

(11.11.2003 tarih ve 141-FZ sayılı Federal Kanun yazısından)

 1. Yabancı vatandaşlar askeri hizmete (alternatif vatandaş görevine) alınamazlar,
 2. Yabancı vatandaşlar askeri hizmete sözleşme usulü alınabilirler ve Rusya Federasyonu’nun Federal Kanunu ve diğer bazı normatif hukuk kararnameleri gereğince, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nde, diğer askeri kuvvetlerde, askeri kuruluş ve makamlardaki işlere sivil kadrolu kişi olarak işe alınabilirler.

II. Bölüm RUSYA FEDERASYONU’NA GİRİŞ DAVETİYELERİNİN

DÜZENLENME ŞEKLİ

Madde 16 – Rusya Federasyonu’na Giriş Davetiyelerinin Düzenlenme Şekli

 1. Rusya Federasyonu’na giriş davetiyeleri (bundan sonra sadece “davetiye” olarak adlandıracağız) dışişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı ya da işbu organa bağlı yetkili yerel makam tarafından verilir.
 2. Davetiye aşağıda belirtilen bilgileri içerir: Soyadı, adı (Kiril ve Latin harfleriyle yazılmış), doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, davet edilen kişinin uyruğu, ikamet ettiği devlet, kimlik belgesinin veriliş tarihi ve numarası, seyahat amacı, Rusya Federasyonu’nda tahmini bulunma süresi, Rusya Federasyonu’nda gitmeyi düşündüğü yerler, davet eden kuruluşun adı ve bulunduğu yer ya da davet eden gerçek kişinin adı, soyadı ve ikamet adresi, davetiyenin verilmesi hususundaki iznin kabul edildiği tarih ve numara, davetiyenin geçerlik süresi.
 3. Dışişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı davetiyeleri aşağıda belirtilen kuruluşların dilekçesi üzerine verir:
 • Devlet yönetimine bağlı federal organlar,

2) Yabancı devletlerin Rusya Federasyonu’ndaki Diplomatik Temsilcilikleri ve Konsolosluk Şubeleri,

3) Rusya Federasyonu’ndaki uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların temsilcilikleri; aynı şekilde Rusya Federasyonu’nda bulunan uluslararası kuruluşların bünyesindeki yabancı devlet temsilcilikleri,

4) Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerin devlet yönetimine bağlı organları.

 1. İçişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makam, davetiyeleri aşağıda belirtilen kuruluşların dilekçesi üzerine verir:

1) Yerel yönetim organları,

2) Tüzel kişiler,

3) Rusya Federasyonu vatandaşları ya da Rusya Federasyonu’nda sürekli olarak kalan yabancı vatandaşlar.

 1. Davet eden taraf; davetiyenin verilmesiyle ilgili dilekçeyle birlikte yabancı vatandaşa, Rusya Federasyonu’nda bulunduğu sürece maddi, sıhhi güvence ve kalacak yer sağlayacağına dair garanti verir.

Yukarıda belirtilen garanti verme usulü Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından tespit edilir.

Madde 17 – Rusya Federasyonu’na Öğretim Kurumlarında Öğrenim Görmek Amacıyla Gelecek Olan Yabancı Vatandaşın Davetiyesi

 1. Rusya Federasyonu’na öğretim kurumlarında öğrenim görmek amacıyla gelecek olan yabancı vatandaşın davetiyesi, işbu öğretim kurumunun dilekçesi üzerine, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makam tarafından verilir.
 2. Mesleki eğitim veren öğretim kurumlarında öğrenim görmek amacına yönelik olan davetiye; savunma, güvenlik, gümrük işleri ya da doğal afet ve olağanüstü durumların neticelerini ortadan kaldırma ve hafifletme meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’nın dilekçesi üzerine (eğer belirtilen organların bünyelerinde uygun tip ve çeşitte mesleki eğitim veren öğretim kurumu varsa), içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı tarafından verilir.

(30.06.2003 tarih ve 86-FZ sayılı Federal Kanun yazısından)

 1. Yabancı vatandaşı öğrenim görmesi amacıyla Rusya Federasyonu’na davet eden öğretim kurumu:

1) Yabancı vatandaşın işbu öğretim kurumunda öğrenim göreceğini garanti eder, bulunduğu yerde kaydını zamanında yaptırması için ona yardım eder ve öğrenimini tamamladığında ya da yarım bıraktığında Rusya Federasyonu’ndan ayrılmasını temin eder,

2) Yabancı vatandaşın işbu öğretim kurumuna geldiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerin eğitim meseleleriyle ilgilenen Yürütme Organı’na bunu bildirir,

3) Yabancı vatandaşın işbu öğretim kurumundan keyfi olarak ayrılması halinde, durumun tespit edildiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerin eğitim meseleleriyle ilgilenen Yürütme Organı’na, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makama ve güvenlik meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makama bu durumu bildirir.

Madde 18 – Rusya Federasyonu’na İş Yapmak Amacıyla Gelecek Olan Yabancı Vatandaşın Davetiyesi

 1. İş yapmak amacıyla Rusya Federasyonu’na gelecek olan yabancı vatandaşlara davetiye verilmesi husundaki kota her yıl; Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerdeki demografik durum ve işbu birimlerin yabancı vatandaşların yerleştirilmesi için sahip olduğu olanaklar da göz önünde bulundurularak Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerin devlet yönetimine bağlı yürütme organlarının önergelerine göre Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenir.

Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerin devlet yönetimine bağlı yürütme organlarının belirtilen önergeleri, çalışma piyasasındaki durum göz ardı edilmeden, milli çalışma kaynaklarından istifade etme hususuna öncelik verilerek biçimlendirilir.

 1. Rusya Federasyonu’na iş yapmak amacıyla gelecek olan yabancı işçinin davetiyesi, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı tarafından veya işbu organa bağlı yetkili yerel makam tarafından işverenin ya da müşterinin (hizmet alıcısının), davetiye verilmesi için ilgili organa sunduğu dilekçe üzerine verilir.

İşveren ya da müşteri; içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makama ya da direk olarak içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na (eğer davetiye belirtilen organ tarafından veriliyorsa) iş yapma amacına yönelik olan davetiyenin verilmesiyle ilgili dilekçesiyle beraber aşağıda belirtilen belgeleri sunar:

1) Yabancı işçileri işe alma ve işgücünden faydalanma izni,

2) Çalışma izninin verilmesi için gerekli olan belgeler (her bir işçi için ayrı ayrı). İşverene ya da müşteriye iş yapma amacına yönelik davetiyeleri ile beraber her bir işçi için ayrı ayrı çalışma izni verilir.

 1. İşbu maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen hallerin dışındaki durumlarda; yabancı işçileri işe alma ve işgücünden faydalanma izni, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı tarafından ya da halkın istihdam sorunlarıyla ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makam karar verdiği takdirde, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makam tarafından verilir.
 2. Yabancı işçilerin Rus deniz filosunun mürettebat kadrosunda işe alınmaları ve işgüçlerinden faydalanılmasına dair izin; işbu Federal Kanun gereğince Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenen şekilde, ulaşım meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı karar verdiği takdirde, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı tarafından verilir.
 3. Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunan yabancı vatandaşın çalışma izni; içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makam tarafından verilir. İznin verilmesi için işverenin ya da müşterinin, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’nın, yabancı işçilerin Rusya Federasyonu’ndan gerekli ulaşım şekliyle gitmesini temin etmek için açmış olduğu özel hesabına para yatırması gerekmektedir.
 4. Çalışma izninin verilme usulü ve işbu izninin dilekçesiyle beraber sunulan belgelerin listesi Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından tasdik edilir.
 5. Yabancı işçi Rusya Federasyonu’ndan ayrıldıktan sonra işbu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen para, anlaşma süresinin bitiminde işverene ya da müşteriye geri verilir. İş adamı sıfatıyla kayıtlı olan yabancı vatandaşın parası ise; çalıştırdığı yabancı işçinin Rusya Federasyonu’ndan gitmesi için ödeme yaptığını gösteren seyahat biletini ibraz ettiği takdirde kendisine verilir.
 6. Yabancı işçiyi Rusya Federasyonu’na iş yapmak amacıyla çağıran ya da Rusya Federasyonu’nda yabancı işçiyle yeni bir iş sözleşmesi veya iş yapma (hizmet verme) hakkı tanıyan sivil hukuk anlaşması akdeden işveren ya da müşteri aşağıda belirtilenleri yapmak zorundadır:

1) Yabancı işçileri işe alma ve işgücünden faydalanma iznine sahip olmalıdır,

2) Yabancı işçiye çalışma izni almalıdır,

3) Yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda bulunduğu yerde kaydının yapılması için gerekli olan belgeleri göstermelidir,

4) Yabancı vatandaşın iş davetiyesinin verilmesi için düzenlenen dilekçenin sunulduğu; yabancı vatandaşın iş yerine ya da bulunması gereken yere geldiği; yabancı vatandaşın çalışma iznini aldığı; yabancı işçiyle Rusya Federasyonu’nda yeni bir iş anlaşmasının ya da iş yapma hakkı tanıyan sivil hukuk anlaşmasının imzalandığı; yabancı işçilerin işe alma ve işgücünden faydalanma izninin iptal edildiği ya da geçerliğinin durdurulduğu; iş adamı sıfatıyla kayıtlı olan yabancı vatandaşın çalışma izninin iptal edildiği ya da geçerliğinin durdurulduğu; yabancı işçinin çalışma izninin iptal edildiği tarihten itibaren on gün içerisinde yabancı işçileri işe alma ve işgücünden faydalanma hususunda işleyen hesabının bulunduğu yerdeki vergi dairesini bilgilendirmek zorundadır,

5) Yabancı işçiyle akdettiği iş yapma hakkı tanıyan sivil hukuk anlaşmasının ya da iş sözleşmesinin süresi dolduğunda bahsi geçen işçinin Rusya Federasyonu’ndan gitmesine yardımcı olmalıdır,

6) Yabancı işçileri işe alma ve işgücünden faydalanma hususunda işbu Federal Kanun’la belirlenen prosedürü ihlal ederek işe aldığı yabancı vatandaşın sınır dışı edilmesiyle ya da idari ceza olarak Rusya Federasyonu hudutları dışına atılmasıyla ilgili masrafları ödemelidir,

7) Yabancı işçinin, İş yapma hakkı tanıyan sivil hukuk anlaşmasının ya da iş sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiğini veya bu anlaşmaları vaktinden önce feshettiğini, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na ya da işbu organa bağlı yetkili yerel makama bildirmek zorundadır.

8) İçişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na ya da işbu organa bağlı yetkili yerel makama ve güvenlik meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makama yabancı işçinin iş yerini ya da bulunduğu yeri izinsiz terkettiğini bildirmek zorundadır.

 1. Eğer yabancı vatandaş;

1) Rusya Federasyonu’nun Anayasal Düzeni’nin esaslarını cebren değiştirme yanlısıysa; diğer bir takım hareketlerle Rusya Federasyonu’nun ya da Rusya Federasyonu vatandaşlarının güvenliği konusunda tehdit unsuru oluşturuyorsa,

2) Terör (müfrit) eylemleri planlıyor, finanse ediyorsa; bu türden eylemlerin yapılmasına yardım ediyor veya yapıyorsa; bunlara eşdeğer diğer bir takım hareketlerle terör (müfrit) faaliyetlerini destekliyorsa,

3) Geçici oturma izni almak üzere dilekçe verdiği tarihten itibaren beş yıl öncesine kadar idari ceza olarak Rusya Federasyonu hudutları dışına atıldıysa ya da sınır dışı edildiyse,

4) Sahte ya da düzme belgeler sunduysa ya da kendi hakkında bile bile yalan beyanda bulunduysa,

5) Yürürlüğe girmiş bulunan mahkeme kararınca ağır ya da çok ağır suç işlemekten veya tekrarının tehlikeli olduğu kabul edilen bir suçu işlemekten dolayı hüküm giymişse,

6) Rusya Federasyonu hudutları dahilinde ağır ya da çok ağır suç işlemekten veya Rusya Federasyonu hudutları dışında Federal Kanun gereğince ağır veya çok ağır olduğu kabul edilen bir suçtan dolayı vuku bulan mahkumiyeti kaldırılmamışsa ya da bitmemişse,

7) Yabancı vatandaşların Rusya Federasyonu’nda bulunması (kalması) için sağlanmış olan düzenle ilgili olan Rusya Federasyonu yasalarını ihlal etmekten dolayı bir yıl içerisinde birkaç kez (iki veya daha fazla) idari sorumlu adledilmişse,

8) Rusya Federasyonu’ndan çıkıp sürekli yaşamak üzere başka bir devlete gittiyse,

9) Rusya Federasyonu hudutları dışında altı aydan fazla kalırsa,

10) Aşırı derecede narkotik kullanıyorsa veya bağışıklık sistemini bozan virüsün yol açtığı (HIV virüsünün) bir hastalığının (AIDS) bulunmadığını gösteren sağlık belgesi yoksa ya da etrafındakiler için tehlike arz eden enfeksiyon hastalıklarından birine sahipse (Bu hastalıkların listesi ve yabancı vatandaşta bulunulup bulunmadığına dair yapılan testlerin onaylanma usulü Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından tasdik edilir);

İşbu yabancı vatandaşa çalışma izni verilmez önceden verilmiş olan izin ise içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makam tarafından iptal edilir.

 1. İşverenin ya da müşterinin yabancı işçinin Rusya Federasyonu’ndan gerekli ulaşım şekliyle gitmesini temin etmek için hesaba para yatırması usulü ve bu paranın işverene ya da müşteriye geri veriliş şekli Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından tespit edilir.
 2. Eğer işveren ya da müşteri; işbu Federal Kanun’un kaidelerini ihlal ederse, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı ya da işbu organa bağlı yetkili yerel makam, aşağıda bahsi geçen kişiler göz ardı edilen ihlalleri belirtilen süre içerisinde ortadan kaldırıncaya dek, işverene, müşteriye ya da iş adamı sıfatıyla kayıtlı olan iş adamına verilmiş olan, yabancı işçileri işe alma ve işgücünden faydalanma izninin geçerliğini ve aynı şekilde iş adamı sıfatıyla kayıtlı olan yabancı vatandaşın çalışma izninin geçerliğini durdurabilir.
 3. Eğer işveren ya da müşteri göz ardı edilmiş ihlalleri belirtilen süre içerisinde ortadan kaldırmazsa; işverene ya da müşteriye verilmiş olan yabancı işçileri işe alma ve işgücünden faydalanma izni ve aynı şekilde iş adamı sıfatıyla kayıtlı olan yabancı vatandaşa verilen çalışma izni, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı ya da işbu organa bağlı yetkili yerel makam tarafından iptal edilir.
 4. Yabancı işçileri işe alma ve işgücünden faydalanma izni iptal edilirse veya işverenin ya da müşterinin faaliyetleri durursa; çalışma izninin geçerlik süresinin bitimine kadar kalan süre içerisinde yabancı işçinin başka bir işverenle ya da müşteriyle yeni bir sözleşme akdetmeye hakkı vardır. İşbu yabancı işçinin bu haktan yararlanabilmesi için çalışma izninin süresinin en az üç ay daha geçerli olması gerekmektedir ve yeni işverenin ya da müşterinin yabancı işçileri işe alma ve işgücünden faydalanma izninin olması gerekmektedir.

Madde 19 – İşbu Federal Kanun Gereğince Yapılan İşlemler Karşılığında Alınan Devlet Vergisi

 1. Aşağıda belirtilen işlemler karşılığında devlet vergisi alınır:

1) Yabancı vatandaşa geçici oturma izni verilmesi; yabancı vatandaşa ikamet ilmühaberi verilmesi,

2) İşbu maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde öngörülen durumun haricinde; yabancı vatandaşa Rusya Federasyonu’na giriş davetiyesinin verilmesi,

3) Yabancı işçileri işe alma ve işgücünden faydalanma izninin verilmesi; yabancı vatandaşa çalışma izni verilmesi,

4) İşbu maddenin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde öngörülen durumun haricinde; yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunma süresinin uzatılması,

5) Yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda ikamet ettiği ya da bulunduğu yerde kayıt yapılması.

 1. Aşağıda belirtilen işlemler karşılığında devlet vergisi alınmaz:

1) Rusya Federasyonu’na devlete ya da belediyeye ait öğretim kurumlarında öğrenim görmek amacıyla gelen yabancı vatandaşa davetiye verilmesi,

2) Rusya Federasyonu’na hayırlı bir iş ya da insani yardım yapmak amacıyla gelen veya yakın akrabasının acil tedaviye ihtiyaç duymasıyla, ağır hasta olmasıyla ya da ölümüyle ilgili sebeplerden ötürü gelen yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunma süresinin uzatılması.

 1. İşbu madde gereğince tahsil edilen devlet vergisinin miktarı ve ödeme şekli; Federal Kanun tarafından tespit edilir.

Bölüm III. RUSYA FEDERASYONU’NDAKİ

YABANCI VATANDAŞLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

Madde 20 – Yabancı Vatandaşların Kayıt Edilmeleri

 1. Rusya Federasyonu’na gelen yabancı vatandaş; Rusya Federasyonu’na geldiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde işbu Federal Kanun ve diğer Federal Kanunlar’da öngörülen şekilde kaydını yaptırmak zorundadır.
 2. Henüz on sekiz yaşına gelmemiş olan ve Rusya Federasyonu’na ebeveynleriyle (ya da sadece annesiyle veya babasıyla) gelen çoçukların kayıtları ebeveynlerinin (ya da sadece annesinin veya babasının) kaydıyla birlikte yapılır.

Madde 21 – Yabancı Vatandaşları Kaydetme Usulleri

 1. İçişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makam, işbu Federal Kanun’un 22. ve 25. maddelerinde belirtilen yabancı vatandaşlar hariç olmak üzere, işbu Federal Kanun’un 23. maddesinde öngörülen belgelere dayanarak Rusya Federasyonu’na gelen yabancı vatandaşların kaydını yapar.
 2. Rusya Federasyonu’na gelen yabancı vatandaşın kaydı, işbu vatandaşın içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makama bizzat verdiği yazılı dilekçe üzerine ya da davet eden kuruluş vasıtasıyla verilen dilekçeye göre yapılır.
 3. Rusya Federasyonu’na gelen yabancı vatandaşın kaydı Rusya Federasyonu’nda bulunduğu yerde yapılır.

Rusya Federasyonu’nda bulunduğu yerin değişmesi durumunda yabancı vatandaş, yeni ikamet yerine geldiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde kaydını yaptırmalıdır.

 1. Geçici ve sürekli olarak Rusya Federasyonu’nda kalan yabancı vatandaşlar her yıl, ikamet ettikleri yerdeki içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makamda kayıtlarını yenilemelidirler.
 2. Yabancı devletlerin sivil gemilerine açık olan Rusya Federasyonu’na ait bir limanın ya da liman şehrinin kıyılarına inen ve bu sınırlarda geçici olarak bulunan yabancı devletlerin sivil gemilerinin mürettebatı olan yabancı denizciler, belirtilen yerlerde yirmi dört saatten fazla kalırlarsa; sınır kontrol makamını pasaportlarına Rusya Federasyonu’na girdiklerine dair mühür basmasından sonra pasaportları (kimlik belgeleri) esas alınarak kayıtları yapılır.
 3. Rusya Federasyonu’nda geçici olarak kaldığı süre içerisinde Rusya Federasyonu’na girmesini sağlayan belgelerini kaybeden yabancı vatandaşın kaydı yapılmaz. Bu durumda; belgelerini kaybettiğini yazdığı dilekçe üzerine kendisine verilen geçici belgeyi aldığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde Rusya Federasyonu’ndan ayrılmak zorundadır.

Madde 22 – Diplomatik Ayrıcalığı ve Dokunulmazlığı Olan Yabancı Vatandaşların ve Bu Vatandaşların Aile Fertlerinin Kayıt İşlemleri

 1. Dışişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı; aşağıda belirtilen kişilerin kaydını yapar veya yeniler:

1) Yabancı devletlerin Rusya Federasyonu’ndaki Diplomatik Temsilcilikleri’nin ve Konsolosluk Şubeleri’nin başkanları, Rusya Federasyonu’ndaki Diplomatik Temsilcilikler’de ve yabancı devletlerin Konsolosluk Şubeleri’nde çalışanlar ve işbu kişilerin evlerinde ya da bu temsilcilik ya da konsolosluk sınırları dahilinde kalan aile fertleri ve misafirleri,

2) Rusya Federasyonu’na iş ziyaretinde bulunan ve yabancı devletlerin Dışişleri Bakanlıkları’nda görevli olup diplomatik pasaportu ya da hizmet pasaportu bulunan kişiler ve de bu kişilerin aile fertleri,

3) Rusya Federasyonu’na iş ziyaretinde bulunanalar ve Rusya Federasyonu’nun uluslararası anlaşmaları gereğince diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlıktan yararlanan uluslararası kuruluşların görevlileri, belirtilen kuruluşların Rusya Federasyonu’ndaki temsilciliklerinde çalışan kişiler, Rusya Federasyonu’nda merkez ofisi bulunan uluslararası kuruluşlarda çalışan görevliler ve işbu kişilerin evlerinde ya da bu temsilcilik sınırları dahilinde kalan aile fertleri ve misafirleri.

 1. Dışişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı, işbu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yabancı vatandaşlara kimlik belgesi niteliğinde diplomatik kart, hizmet kartı ve konsolosluk kartı verirler. Bu kartları kullanma usulü Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından tespit edilir.

Madde 23 – Yabancı Vatandaşın Kayıt Olması İçin Gerekli Belgeler

Sınır kontrol makamlarının Rusya Federasyonu’na girerken mühürledikleri seyahat belgesini ve kimlik belgesini kayıt olmak üzere ibraz eden yabancı vatandaşın kaydı yapılır.

Madde 24 – Otelde Kalan Yabancı Vatandaşların Kayıt İşlemleri

Otelcilik hizmeti vermekte olan otel ya da diğer kuruluşların müdüriyetleri, yabancı vatandaşın geldiği gün içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makama yabancı vatandaşın geliş tarihini ve işbu kuruluşta kalış süresini bildirmek zorundadırlar. Yabancı vatandaşın ayrıldığı gün ise bu bilginin, işbu Federal Kanun’un 26. maddesi gereğince oluşturulan Merkez Bilgi Bankası’na iletilmesi için yine aynı makama ayrılma tarihini bildirmek zorundadırlar.

Madde 24.1 – Sözleşme Usulü Askeri Hizmete Alınma Dilekçesiyle Müracaat Eden Yabancı Vatandaşların Kayıt İşlemleri

(11.11.2003 tarih ve 141-FZ sayılı Federal Kanun tarafından koyulmuştur.)

Rusya Federasyonu’na gelen ve sözleşme usulü askeri hizmete alınmak için Federal Kanun’da öngörülen şekilde dilekçesiyle müracaat eden yabancı vatandaşların kayıtları Rusya Federasyonu Hükümeti’nin belirlediği şekilde yapılır.

Madde 25 – Yabancı Vatandaşların Kayıt İşlemlerinden Muaf Tutulması

Aşağıda belirtilen kişiler kayıt işlemlerine tabi tutulmazlar:

1) Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerin devlet yönetimlerine bağlı organlarının ve devlet yönetimine bağlı federal organların davetiyeleriyle Rusya Federasyonu’na gelen yabancı devletlerin başkanları, yabancı devletlerin hükümet başkanları, parlamento ve hükümet delegasyonu üyeleri, uluslararası teşkilatların yöneticileri ve belirtilen kişilerin aile fertleri,

2) İşbu federal Kanun’un 24. maddesinde öngörülen durumların haricinde; Rusya Federasyonu’na en fazla üç günlüğüne gelmiş olan yabancı vatandaşlar,

3) Rusya Federasyonu’na resmi ya da gayri resmi vizitte bulunmak üzere veya iş dolayısıyla uğrayan askeri gemilerin mürettebatı olan yabancı denizciler ve yabancı devletlerin askeri uçuş ekiplerinin kadrosunda yer alan yabancı vatandaşlar,

4) Yabancı devletlerin sivil gemilerine açık olan Rusya Federasyonu’na ait bir limanın ya da liman şehrinin kıyılarına inen ve bu sınırlarda geçici olarak bulunan ya da şehir ve köy merkezlerine yapılan yirmi dört saati aşmayan gezilere çıkan yabancı devletlerin sivil gemilerinin mürettebatı olan yabancı denizciler,

5) Uluslararası seferler yapan sivil havacılığa ait hava araçlarında, trenlerde ve diğer ulaşım araçlarında çalışmaları dolayısıyla tarifelerde (çizelgelerde) belirtilen istasyonlarda ve havaalanlarında bulunan görevliler.

IV. Bölüm RUSYA FEDERASYONU’NDA GEÇİCİ OLARAK BULUNAN VE KALAN YABANCI VATANDAŞLARIN TAKİBİ

 

Madde 26 – Yabancı Vatandaşların Merkez Veri Bankası’nda Takibi

 1. Merkez Veri Bankası; Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunan ve kalan (geçici ya da sürekli olarak) yabancı vatandaşların takibi amacıyla kurulmuştur. Merkez Veri Bankası’nın kurulması ve yürütülmesi ve ayrıca Merkez Veri Bankası’ndaki bilgilerin kullanılması prosedürü Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenir.
 2. Merkez Veri Bankası ve içerisinde kayıtlı olan bilgiler Federal Kanun’la belirlenen prosedürle izinsiz girişlere karşı korunmaktadır. Merkez Veri Bankası’nda tutulan ve yabancı vatandaşlar hakkında bilgi içeren belgelerin açıklanması yasaktır.

Madde 27 – Rusya Federasyonu’nda Öğretim Kurumlarında Öğrenim Görmekte Olan Yabancı Vatandaşların Takibi

 1. Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerin eğitim meseleleriyle ilgilenen Yürütme Organı, işbu Federal Kanun’un 17. maddesinin üçüncü fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde belirlenen prosedürleri uygulayıp ilgili öğretim kurumlarından aldığı bilgiye dayanarak Rusya Federasyonu’na bağlı olan işbu birimlerin sınırları dahilinde bulunan öğretim kurumlarında öğrenim gören yabancı vatandaşların takibini yapar ve eğitim meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na ve içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı olan yetkili yerel makama, belirtilen yabancı vatandaşların ilgili öğretim kurumlarına geldiklerini ve işbu kurumlardan ayrıldıklarını bildirir.
 2. Rusya Federasyonu’na mesleki öğretim kurumlarında öğrenim görmek amacıyla gelineceğini gösteren davetiyelerin yabancı vatandaşlara verilmesi için dilekçe gönderen Federal Yürütme Organı, belirtilen yabancı vatandaşların takibini yapar.

Madde 28 – Rusya Federasyonu’ndaki Yabancı İşçilerin Takipleri

İçişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makam, Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunan yabancı işçilerin takibini yapar ve yabancı vatandaşların iş yerine geldiğini ve iş yerinden ayrıldığını içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na ve halkın istihdamı meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makama bildirir.

Madde 28. 1 – Sözleşme Usulü Askeri Hizmete Alınan ve Askeri Hizmet Yapmakta Olan Yabancı Vatandaşların Takipleri

(11.11.2003 tarih ve 141-FZ sayılı Federal Kanun tarafından koyulmuştur)

Sözleşme usulü askeri hizmete alınan ve askeri hizmet yapmakta olan yabancı vatandaşların takipleri Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenen şekilde yapılır.

Madde 29 – Diplomatik Ayrıcalığı ve Dokunulmazlığı Olan Yabancı Vatandaşların ve Aile Fertlerinin Takibi

Dışişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı; aşağıda belirtilen yabancı vatandaşların takibini yapar:

1) Yabancı devletlerin Rusya Federasyonu’ndaki Diplomatik Temsilcilikleri’nin ve Konsolosluk Şubeleri’nin başkanları, Rusya Federasyonu’ndaki Diplomatik Temsilcilikler’de ve yabancı devletlerin Konsolosluk Şubeleri’nde çalışanlar ve işbu kişilerin evlerinde ya da bu temsilcilik ya da konsolosluk sınırları dahilinde kalan aile fertleri ve misafirleri,

2) Rusya Federasyonu’na iş ziyaretinde bulunan ve yabancı devletlerin Dışişleri Bakanlıkları’nda görevli olup diplomatik pasaportu ya da hizmet pasaportu bulunan kişiler ve de bu kişilerin aile fertleri,

3) Rusya Federasyonu’na iş ziyaretinde bulunanalar ve Rusya Federasyonu’nun uluslararası anlaşmaları gereğince diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlıktan yararlanan uluslararası kuruluşların görevlileri, belirtilen kuruluşların Rusya Federasyonu’ndaki temsilciliklerinde çalışan kişiler, Rusya Federasyonu’nda merkez ofisi bulunan uluslararası kuruluşlarda çalışan görevliler ve işbu kişilerin evlerinde ya da bu temsilcilik sınırları dahilinde kalan aile fertleri ve misafirleri.

V. Bölüm YABANCI VATANDAŞLARIN RUSYA FEDERASYONU’NDA BULUNMASI VE KALMASI SIRASINDA YAPILAN KONTROLLER
            Madde 30 – Yabancı Vatandaşların Rusya Federasyonu’nda Bulunması ve Kalması Sırasında Yapılan Kontroller
            1. İşbu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişilerin haricindeki yabancı vatandaşların Rusya Federasyonu’nda kalması ve geçici olarak bulunması sırasında ve Rusya Federasyonu hudutları dahilinde yaptığı transit geçişler sırasında gerçekleştirilen kontroller, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı ve işbu organa bağlı yetkili yerel makamlar tarafından yapılır.
 1. Dışişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı; aşağıda belirtilen yabancı vatandaşları Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunmaları esnasında kontrol eder:

1) Yabancı devletlerin Rusya Federasyonu’ndaki Diplomatik Temsilcilikleri’nin ve Konsolosluk Şubeleri’nin başkanları, Rusya Federasyonu’ndaki Diplomatik Temsilcilikler’de ve yabancı devletlerin Konsolosluk Şubeleri’nde çalışanlar ve işbu kişilerin evlerinde ya da bu temsilcilik ya da konsolosluk sınırları dahilinde kalan aile fertleri ve misafirleri,

2) Rusya Federasyonu’na iş ziyaretinde bulunan ve yabancı devletlerin Dışişleri Bakanlıkları’nda görevli olup diplomatik pasaportu ya da hizmet pasaportu bulunan kişiler ve de bu kişilerin aile fertleri,

3) Rusya Federasyonu’na iş ziyaretinde bulunanalar ve Rusya Federasyonu’nun uluslararası anlaşmaları gereğince diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlıktan yararlanan uluslararası kuruluşların görevlileri, belirtilen kuruluşların Rusya Federasyonu’ndaki temsilciliklerinde çalışan kişiler, Rusya Federasyonu’nda merkez ofisi bulunan uluslararası kuruluşlarda çalışan görevliler ve işbu kişilerin evlerinde ya da bu temsilcilik sınırları dahilinde kalan aile fertleri ve misafirleri.

 1. Yabancı vatandaş; Rusya Federasyonu’na girerken seyahat kartını doldurur ve bu kartı kimlik belgesiyle beraber Rusya Federasyonu’nun devlet sınırlarına giriş kapısında bulunan sınır kontrol makamı görevlisine gösterir. Yabancı vatandaş Rusya Federasyonu’ndan ayrılırken seyahat belgesini yine sınır noktasındaki sınır kontrol makamı görevlisine teslim etmek zorundadır. Sınır kontrol makamındaki görevli, yabancı vatandaşın seyahat belgesine Rusya Federasyonu’na girdiğine ya da Rusya Federasyonu’ndan ayrıldığına dair mühür vurur.

Madde 31 – Yabancı Vatandaşın Rusya Federasyonu’nda Bulunma ya da Kalma Süresine Uymaması Sonucunda Ortaya Çıkan Durumlar

 1. Yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda bulunma ya da kalma süresinin kısaltılması durumunda işbu yabancı vatandaş üç gün içerisinde Rusya Federasyonu’nu terketmek zorundadır.
 2. Yabancı vatandaşa verilen geçici oturma izni ya da ikamet ilmühaberi iptal edilirse, işbu yabancı vatandaş onbeş gün içerisinde Rusya Federasyonu’nu terketmek zorundadır.
 3. İşbu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen görevleri yerine getirmeyen yabancı vatandaş sınır dışı edilir.
 4. Yabancı vatandaşın işbu maddede öngörülen durumlarda sınır dışı edilmesi içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı tarafından ya da işbu organa bağlı yetkili yerel makam tarafından gerçekleştirilir.
 5. Sınır dışı edilmesine karar verilmiş olan yabancı vatandaşı sınır dışı etme masrafları işbu vatandaş tarafından karşılanır; maddi durumunun olmaması halinde ya da işbu Federal Kanun’da belirlenen yabancı işçileri işe alma ve işgücünden faydalanma hususundaki prosedür ihlal edilerek işe alınmış olması durumunda ise masraflar kendisini davet eden organ, vatandaşı olduğu Diplomatik Temsilcilik ya da Konsolosluk Şubesi tarafından, uluslararası teşkilatlar ya da bu teşkilatların temsilcilikleri tarafından, işbu Federal Kanun’un 16. maddesinde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından karşılanır.
 6. Davet eden tarafın bu masrafı karşılayamaması durumunda; sınır dışı etme işlemleri Rusya Federasyonu’nun sarfiyat giderleri olarak kabul edilir. Bahsedilen amaç için masraf yapılması prosedürü Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenir.

(22.08.2004 tarih ve 122-FZ sayılı Federal Kanun’un altıncı fıkrası)

 1. İçişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı veya işbu organa bağlı yetkili yetkili yerel makam, dışişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na yabancı vatandaşın sınır dışı edildiğini bildirir.
 2. Dışişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı; sınır dışı edilen yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’ndaki Diplomatik Temsilcilik’ine ya da Konsolosluk Şubesi’ne işbu vatandaşın sınır dışı edildiği haberini verir.
 3. Sınır dışı edilmesi gereken yabancı vatandaşlar sınır dışı edilme kararı uygulanana dek mahkeme kararına göre içişleri makamlarınca tahsis edilmiş olan özel konutlarda ya da Rusya Federasyonu’na bağlı olan birimlerin belirlediği kanunun prosedürüne uygun olarak kurulmuş olan özel kuruluşlarda tutulurlar.

Madde 32 – Yabancı İşçilerin Çalışma Faaliyetlerinin Kontrol Edilmesi

 1. Yabancı işçilerin çalışma faaliyetleri, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı ve işbu organa bağlı olan yetkili yerel makamlar tarafından diğer Federal Yürütme Organları, onlara bağlı yetkili yerel makamlar ve Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerin yetki alanı içerisindeki Yürütme Organları’yla işbirliği içerisinde kontrol edilir.
 2. Yabancı işçinin, iş yapılma (hizmet verilme) hakkı tanıyan sivil hukuk anlaşmasının ya da iş anlaşmasının şartlarını ihlal etmesi durumunda; kendisine verilen çalışma izni işverenin ya da müşterinin dilekçesine göre, işbu izni veren içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı ya da işbu organa bağlı yetkili yerel makam tarafından iptal edilebilir.
VI. Bölüm İŞBU FEDERAL KANUN’UN

İHLALİNDEN DOĞAN MESULİYET

Madde 33 – Yabancı Vatandaşların Sorumlulukları

Rusya Federasyonu mevzuatını ihlal etmekten suçlu bulunan yabancı vatandaşa; Rusya Federasyonu’nun mevzuatı gereğince dava açılır. Bunun yanısıra Rusya Federasyonu’nda yasadışı olarak bulunan yabancı vatandaş takibe alınır, fotoğrafı çekilir ve zorunlu olarak parmak izi alınır ve daha sonra toplanan bilgiler işbu Federal Kanun’un 26. maddesi gereğince kurulan Merkez Veri Bankası’na iletilir.

Madde 34 – Yabancı Vatandaşın İdari Ceza Olarak Rusya Federasyonu Hudutları Dışına Atılması

 1. Yabancı vatandaşın idari ceza olarak Rusya Federasyonu hudutları dışına atılması; hudut dışı edilen vatandaş tarafından karşılanır; maddi durumunun yeterli olmaması halinde ya da işbu Federal Kanun’da belirlenen yabancı işçilerin işe alınması ve işgücünden faydalanılması hususundaki prosedür ihlal edilerek işe alınmış olması durumunda ise masraflar kendisini davet eden organ veya vatandaşı olduğu Diplomatik Temsilcilik ya da Konsolosluk Şubesi tarafından, işbu Federal Kanun’un 16. maddesinde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler, uluslararası teşkilatlar ya da bu teşkilatların temsilcilikleri tarafından karşılanır.
 2. Davet eden tarafın bu masrafı karşılayamaması durumunda; yabancı vatandaşı idari ceza olarak Rusya Federasyonu hudutları dışına atma işlemi, Rusya Federasyonu’nun sarfiyat giderleri olarak kabul edilir. Bahsedilen amaç için masraf yapılması usulü Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenir.

(22.08.2004 tarih ve 122-FZ sayılı Federal Kanun yazısında ikinci fıkrası)

 1. İçişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı veya işbu organa bağlı yetkili yetkili yerel makam ya da güvenlik meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı veya ona bağlı olan makamlar; yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu hudutları dışına atılmasını sağlarlar ve bu bilgiyi dışişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na iletirler.

(30.06.2003 tarih ve 86-FZ sayılı Federal Kanun)

 1. Dışişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı, idari ceza olarak Rusya Federasyonu hudutları dışına atılan yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’ndaki Diplomatik Temsilcilik’ine ya da Konsolosluk Şubesi’ne bu bilgiyi iletir.
 2. İdari ceza olarak Rusya Federasyonu hudutları dışına atılması gereken yabancı vatandaşlar hudut dışı edilme kararı uygulanana dek mahkeme kararına göre içişleri ya da güvenlik makamlarınca tahsis edilmiş olan özel konutlarda ya da Rusya Federasyonu’na bağlı olan birimlerin belirlediği kanunun prosedürüne uygun olarak kurulmuş olan özel kuruluşlarda tutulurlar.

(30.06.2003 tarih ve 86-FZ sayılı Federal Kanun yazısından)

Madde 35 – Yetkili Kişilerin Sorumlulukları

Rusya Federasyonu’ndaki yabancı vatandaşları bünyesine alan ve onların hizmetini, kayıt edilme prosedürlerini, Rusya Federasyonu’nda bulunma (ya da kalma) haklarına dair belgeler hazırlamayı, Rusya Federasyonu hudutları dahilinde seyahat etmelerini, Rusya Federasyonu’nda ikamet ettikleri yeri değiştirmelerini sağlayan ve Rusya Federasyonu’nda bulunmaları (ya da kalmaları) şartlarına uymakla ilgili yükümlülükleri yerine getiren teşkilatlarda çalışan yetkili kişilerinden Rusya Federasyonu yasalarını ihlalle suçlu olanlara Rusya Federasyonu Yasaları gereğince dava açılır.

VII. Bölüm NİHAİ HÜKÜMLER

            Madde 36 – Diğer Kararnamelerin İşbu Federal Kanun’a Uygun Bir Şekilde Düzeltilmesi

 1. İşbu Federal Kanun’un resmi olarak yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde kararlarını işbu Federal Kanun’a uygun bir şekilde düzeltmesi için Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’na teklifte bulunulmalı ve Rusya Federasyonu Hükümeti görevlendirilmelidir. Vatandaşların Rusya Federasyonu’na girmesi, Rusya Federasyonu’ndan çıkması, Rusya Federasyonu’nda bulunması (kalması) ve Rusya Federasyonu hudutları dahilinde seyahat etmesi için ayrı ayrı verilen kimlik belgelerinin azaltılması amacıyla ve bir devletin vatandaşlarının diğer devletin topraklarında vizesiz olarak bulunma sürelerinin belirlenmesi amacıyla karşılıklı vizesiz giriş-çıkışlar hususundaki hükümetler arası antlaşmaların tekrar gözden geçirilmesi için Rusya Federasyonu Hükümeti’ne sınır komşusu ülkelerin hükümetleriyle müzakereler yapması teklif edilmelidir.
 2. İşbu Federal Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

SSCB’nin “SSCB’deki Yabancı Vatandaşların Hukuki Durumu Hususundaki” 24 Haziran 1981 tarih ve 5152-H sayılı Kanun’u (SSCB Yüksek Şurası’nın Belleteni, 1981, №: 26, Sayfa: 836),

SSCB Yüksek Şurası’nın “SSCB’deki Yabancı Vatandaşların Hukuki Durumları Hususundaki” SSCB Kanunu’nun Yürürlüğe Koyulmasına Dair” 24 Haziran 1981 tarih ve 5153-H sayılı kararı (SSCB Yüksek Şurası’nın Belleteni, 1981, №: 26, Sayfa: 837)

Rusya Federasyonu hudutları dahilinde geçersiz kabul edilmelidir.

 1. 02.11.2004 tarih ve 127-FZ sayılı Federal Kanun geçerliğini kaybetmiştir.
 2. “Rusya Federasyonu’ndaki Nüfusa Sosyal Hizmetin Verme Esasları Hususundaki” (Rusya Federasyonu Yasası, 1995, №: 50, Sayfa: 4872) 10 Aralık 1995 tarih ve 195-FZ sayılı Federal Kanun’un 7. maddesinin dördüncü fıkrasında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmalıdır:

“4. Sürekli olarak Rusya Federasyonu’nda kalan yabancı vatandaşlar, Rusya Federasyonu’nun uluslararası anlaşmalarında başka bir hizmet daha belirtilmiyorsa; sosyal hizmet alanında Rusya Federasyonu vatandaşları ile eşit haklara sahiptirler.”.

 1. “Rusya Federasyonu’nda Uygulanan Parmak İzi Kaydı Hususundaki” (Rusya Federasyonu Yasası, 1998, №: 31, Sayfa: 3806; 2001, №: 11, Sayfa: 1002) 25 Temmuz 1998 tarih ve 128-FZ sayılı Federal Kanun’a aşağıda belirtilen değişiklikler ve eklemeler yapılmalıdır:

1) 9. maddenin birinci kısmına aşağıda konuları belirtilen (k) ve (l) bentleri eklenmelidir:

“k) Rusya Federasyonu topraklarında yasa dışı olarak bulunan yabancı vatandaşlar;

 1. l) Geçici oturma izni alan yabancı vatandaşlar.”;

2)11. maddenin birinci kısmının beşinci paragraf başı cümlesi aşağıda açıklanmıştır:

“İşbu Federal Kanun’un 9. maddesinin birinci kısmındaki (i) ve (l) fıkralarında belirtilen şahıslar; içişleri makamlarıdır.”.

Madde 37 – İşbu Federal Kanun Yürürlüğe Girmeden Önce Rusya Federasyonu’na Vize Almaya Gerek Kalmadan Gelmiş Olan Yabancı Vatandaşların Rusya Federasyonu’nda Geçici Olarak Bulunma Süreleri

 1. İşbu Federal Kanun yürürlüğe girmeden Rusya Federasyonu’na vize almaya gerek kalmadan gelmiş olan yabancı vatandaşlar, işbu Federal Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde, bulundukları yerdeki, içişleri meseleleriyle ilgilenen Federal Yürütme Organı’na bağlı yetkili yerel makama seyahat belgesi almak istediklerini belirten bir dilekçeyle başvurmak zorundadırlar. Seyahat belgesini alan yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunma süresi; muhaceret kartını aldığı tarihten itibaren en fazla doksan günü kapsar.
 2. İşbu Federal Kanun yürürlüğe girmeden Rusya Federasyonu’na vize almaya gerek kalmadan gelmiş olan ve seyahat belgesi almak için başvurmamış olan yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’nda geçici olarak bulunma süresi işbu Federal Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hesaplanır.

Madde 38 – İşbu Federal Kanun’un Yürürlüğe Girmesi

İşbu Federal Kanun; resmi olarak yayınlandığı tarihten itibaren üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

                                                                                Rusya Federasyonu

Devlet Başkanı

VLADİMİR PUTİN

Moskova, Kremlin

25 Temmuz 2002

№: 115-FZ

Leave a Comment